Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka č. 1 - Nejstarší literatura světa

20. 5. 2009

1.A

Nejstarší literatury světa, jejich odkaz a inspirace pro umění dalších století

 

 

Pravěk- nejsou písemné lit. Památky, dochovaly se kresby, rytiny apod.

 

Starověk- nejstarší písmo se objevilo 3 000 let př. n. l.

- vznik písma souvisí s prvními státními útvary

- první státy vznikají u vodních zdrojů

 

Egypt- řeka Nil, vládla faraón (neomezená vlády)

-hieroglyfy- obrázkové písmo, psalo se na papyrus

-literární památky- Achnatonův Hymnus na slunce- psal to faraón Achnaton

                       - Kniha mrtvých – balzamování, mumifikace

                       - Vlastní životopis Sinuhetův- autobiografická povídka, doplněná        písněmi

                        -Texty pyramid- posmrtný život zaříkala k naklonění bohů

 

Mezopotámie- vznik mezi řekami Eufrat a Tigris ( Irák)

                    -Hliněné destičky, psali klínovým písmem, 1. početní systém

                    -Epos o Gilgamešovi- hl. p. je král Gilgameš, který měl smrtelnou matku, a proto byl smrtelný, který se po smrti přítele, kterého potrestali bohové, že zabil společně s Gilgamešem býka, kterého poslala bohyně Ištar na Gilgameše, protože jí neoplácel její lásku, se vydal hledat nesmrtelnost. Král mu poradil, že hluboko v moři je rostlina a kdo jí pozře, bude nesmrtelný. On jí vylovil a vyčerpáním usnul.Mezitím se připlazil had, snědl jí a Gilgameš se nikdy nestal nesmrtelným.

 

 

 

Indie- řeky- Indus a Ganga

 

     -náboženství- hinduismus, buddhismus

 

      -reinkarnace- znovu narození, převtělení, karma ( jestli jsem se ponauči

 

-lit. památka- Kámasútra ( umění milovat)

 

                 -Rámájana – o lásce prince Rámy a jeho ženy, kterou unese král démonů a v boji za osvobození pomáhají Rámovi opice a Sítu osvobodí

 

                  -Mahábhárata- jeden z největších eposů světa, který se původně šířil ústně - povídky, náboženské texty, pověsti…

 

Čína-  řeka Chuang- che ( žlutá řeka)

      -císařství, bojová umění, Velká čínská zeď- Čína chtěla být samostatná

       -hedvábí, porcelán, kompas, papír, střelný prach

       -literatura- básnictví, filozofie

  -filozof- Konficius- archivář

                              -vzdělávat se, střídmost- konfuciánství

                               -dílo: Hovory

                -Lao- C'- zabíral se náboženstvím- taoismus

                                        -dílo: Kniha o cestě a ctnost

-básník- Li- Po- motivy lásky, vztahy, kritika císaře

        -Tu- Fu- protiválečná poezie, kritika císaře

 

Persie- území dnešního Íránu

      -Dílo: Avesta- sbírka náboženských textů

 

Arábie- muslimové, náboženství Islám

 

 -památka: Korán- hl.p. Alláh, Mohamed- prorok

 

-Pohádky tisíce a jedné noci- Vypravuje se, že kdysi panoval ostrovům Indie a Číny král, jež svou ženu velmi miloval. Ta však jeho lásku zradila, král ji nechal stít a znechucen ženskou proradností učinil kruté rozhodnutí. Aby již nikdy neokusil zklamání z nevěry, nechal si každý večer přivést pannu, poveselil se s ní a ráno ji nechal popravit. Mnoho mladých životů bylo zmařeno, než před králem stanula krásná a chytrá Šahrazád a za měsíčné noci počala králi vyprávět. Její příběhy nemocnou duši panovníkovu natolik zaujaly, že z jedné noci se staly dvě a ze dvou pak tisíc a jedna.

 

 

 

Hebrejská- židi, chodí se modlit do Synagogy, představený rabín, na hřbitov nosí kamínky, košer- smí se jíst

 

BIBLE

 

- kniha knih, písmo svaté

- Starý a Nový zákon

 

Starý zákon 12-2 stol. př. n. l.

 

-                     psaný hebrejsky

-                     židé uznávají jen starý zákon

-                      

A) Obsahuje 5 knih Mojžíšových (TÓRA)

1. Genesis - kniha zrodu( popisuje stvoření světa) - 6 dnů trvalo stvoření světa, 7 den odpočinek

-popis zrodu Adama a Evy – synové - Kain, Ábel

-Sodoma Gomora - 2 hříšná města, které nechá Bůh vypálit

-Potopa světa - Noe, který postaví archu a smí zachránit pouze svou rodinu

 -Dějiny židů – Abrahám - vedl židy z Mezopotámie do Palestiny

2. Exodus- popisuje pouť židů hlavně na Sinajské poušti

3. Liviticus - kniha určená kněžím - popisuje náboženství

4. Numery - hl. p. Mojžíš

5. Deuteronomium - popisuje zákony židů vč. Že nesmí zobrazovat svého boha

B) knihy soudců- Samson, Dalila, Rút

                             -popisuje války, které museli vést židé poté co vešli do Palestiny

C) knihy královské            - David - zabil obra Goliáše

                                     - Šalamoun - proslaven svými moudrostmi

                                    - Píseň písní - milostná píseň, připisována Davidovi

D) knihy proroků - líčí život Mesiáše - spasitel židů

 

Nový zákon 1. st. př. n. l. – 1st. n. l.

 

 

- psaný řecky

 

-evangelia- příběhy, které popisují příchod Spasitele ( Ježíš Kristus)

 

-                     4 evangelíci- Marek, Matouš, Lukáš, Jan- popisují život Krista

 

      - Ježíš Kristus- narodil se v Betlémě

 

                 - rodiče- Panna Marie a Josef

 

- Král Herodes nechal všechny židovské chlapce zabít. V pozdějším věku zázračné skutky. Kolem Ježíše 12 učedníků. Jidáš- zradil Ježíše ježíš ukřižován. Po smrti Ježíše- 3 dny po ukřižování zmizela jeho mrtvola z hrobu poté se objevil svým učedníkům, oni věděli, že vstal z mrtvých.

 

- Vánoce- narodil se Ježíš

 

- Velikonoce- ukřižován Ježíš

 

- Máří Magdaléna- velká hříšnice, přišla k Ježíšovi a pak byla jeho učednicí

 

- zjevení svatého Jana ( =APOKALYPSA) – popisuje konec světa

 

Pojmy:

Evangelium

= text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Apokalypsa

= katastrofa či válečný konflikt, jejichž rozměry vedou k úvahám o možném úplném zničení světa či jeho části

Korán

=  svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení Mohamedovi

Buddhismus

= náboženství, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství

Konfucianismus

= filozofická škola staré Číny, jejímž zakladatelem je Konfucius (mudrc).