Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka č. 1 - Podstata a význam účetnictví

20. 5. 2009

1

Podstata a význam účetnictví

 

Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku a to v peněžních jednotkách (není možné, aby si podnikatel všechny informace pamatoval).

 

Účetnictví musí poskytovat informace o:

1)      stavu a pohybu majetku a závazků (kolik podnikatel dluží a kolik má dostat zaplaceno)

2)      nákladech, výnosech a s tím souvisejícím zjištění HV (musí být přehled o vložených a dosažných výsledcích v podniku, aby podnikatel věděl, zda se mu vůbec vyplatí podnikat)

 

Také plní tyto funkce:

1)      Poskytuje informace o hospodaření firmy (dosažené výsledky – zisk nebo ztráta)

2)      Může sloužit jako důkazný prostředek při vedení sporů (zejména mezi věřitelem a dlužníkem)

3)      Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku (na základě informací se rozhoduje o budoucích investicích, obchodech či likvidaci podniku)

4)      Zjištění informací pro účely daňové (jedná se o správné stanovení ZD a daňové povinnosti)

5)       Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a závazků s ním (jde zejména o a.s., neboť pro akcionáře jako majitele společnosti se účetnictví stává prostředkem pro kontrolu a ochranu majetku pro vedení)

 

Základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví.

 

Účetnictví se musí ze zákona vést:

1)      Úplně (zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období – tedy pouze v daném roce, nikoli předešlém či následujícím)

2)      Průkazně (účetní případy a zápisy jsou doloženy účetními doklady)

3)      Správně (nesmí být porušeny povinnosti stanovené zákonem – zákon o účetnictví, obchodní zákoník, zákon o dani z příjmu, …)

 

Za správnost účetnictví odpovídá podnikatel a to i v případě, že si nechává vést účetnictví od kvalifikovaného účetního.

Účetním obdobím se rozumí období, za které se účetnictví uzavírá a zjišťuje HV. Je to 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a to:

1)      Kalendářní rok (1. 1. 2008 – 31. 12. 2008)

2)      Hospodářský rok (1. 9. 2008 – 31. 8. 2009)

 

Účetnictví se vede v české měně.

PO mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku.

Je povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek.

Účetnictví je možno vést ručně nebo pomocí účetního softwaru (program na vedení účetnictví).

 

Způsoby vedení účetnictví:

Dříve bylo jednoduché a podvojné účetnictví, dnes jsou tyto dva způsoby vedení účetnictví:

1)      Daňová evidence – upraveno zákonem o dani z příjmu, vedou jí FO (živnostníci, advokáti, daňové poradci, umělci), které nejsou účetní jednotkou

2)      Účetnictví – upraveno zákonem o účetnictví, vedou ho PO (obchodní společnosti – a. s. , s. r. o. , k. s. a v. o. s.) a FO, které se staly účetní jednotkou

 

FO se stává účetní jednotkou:

1)      pokud její obrat za minulé období překročil 15 milionů korun

2)      pokud se dobrovolně rozhodla vést účetnictví

3)      pokud je zapsána v obchodním rejstříku

 

Příjmy – přijaté peníze v pokladně a na bankovním účtu

Výdaje – úbytek peněz z pokladny nebo bankovního účtu

Výnosy – výkony vyjádřené v penězích (tržba)

Náklady – spotřeba živé nebo zvěcnělé práce vyjádřená v penězích

 

Máme dva typy účetnictví:

1)      Finanční účetnictví (základní) – informace o aktivech a pasivech, nákladech, výnosech a HV. Zachycují se v něm vztahy podniku k vnějšímu okolí (dodavatelům, odběratelům, bankám, finančním orgánům, …) a jde o vztahy finanční

2)      Manažerské účetnictví (vnitropodnikové) – řízení uvnitř daného podniku (výroba, odbyt, …). Patří sem:    a) vnitropodnikové účetnictví (N a V)

b) kalkulace

c) rozpočetnictví